Meer informatie? 070 - 51 192 63
  • disclaimer1

Contact

070 - 51 192 63

Heeft u een vraag?
Geef het antwoord op 7 plus 3 in het volgende veld:
Wilt u worden teruggebeld?
Geef het antwoord op 7 plus 3 in het volgende veld:
Wilt u op de hoogte blijven?
Geef het antwoord op 7 plus 3 in het volgende veld:

Laatste nieuws

Onze Disclaimer 

Algemene gebruiksvoorwaarden

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elke toegang tot en gebruik van deze website. Door het bezoeken en/of gebruiken van deze website verklaart de bezoeker kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de inhoud van deze algemene gebruiksvoorwaarden. Op het bezoeken van deze website en de daarop gepubliceerde informatie is Nederlands recht van toepassing.

Algemeen

De inhoud van deze website is voor algemene informatie en of Deelnemer te worden van Cardec. Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht die Cardec besteedt aan de inhoud van deze website is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onjuist en/of onvolledig is. Hoewel Cardec zich inspant om de informatie op de website zo juist, volledig en actueel mogelijk te laten zijn, worden de beschikbaarheid, juistheid, volledigheid en actualiteit van deze informatie niet gegarandeerd. Cardec is dan ook niet aansprakelijk voor schade die zou kunnen ontstaan door het bezoek en gebruik van deze website dan wel van de daarop gepubliceerde informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Externe links

Deze website bevat links naar websites die niet door Cardec worden beheerd. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Cardec controleert de inhoud van deze websites niet en verstrekt dan ook geen enkele garantie ten aanzien van de inhoud of de kwaliteit van deze websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijk die zou kunnen ontstaan door het bezoek en gebruik van deze websites dan wel van de daarop gepubliceerde informatie.

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele en andere eigendomsrechten van (de informatie op) deze website (waaronder merken, handelsnamen, teksten, afbeeldingen, logo's, en/of enig ander materiaal) is eigendom van Cardec, dan wel van een aan haar gelieerde werkmaatschappij, dan wel van een licentiegever. Het is derhalve niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cardec deze website en/of delen daarvan op enigerlei wijze openbaar te maken of te verveelvoudigen. 

Privacy beleid

Cardec respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Indien u op vrijwillige basis wordt gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken zal expliciet worden aangegeven waarvoor deze zullen worden gebruikt. Cardec zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Cardec kan gebruik maken van zogenaamde cookies voor het verzamelen van statistische gegevens met betrekking tot het bezoek van deze website. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. U kunt uw computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Wijzigingen

Cardec behoudt zich het recht voor de inhoud van deze en haar algemeen reglement op elk gewenst moment zonder enige kennisgeving aan te passen. De gewijzigde reglementen zijn van kracht vanaf het moment dat ze op deze website worden vermeld. 


 E-mail disclaimer  

De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Zij kunnen gegevens met betrekking tot een derde bevatten. De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is dit bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst.

Elk gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de geadresseerde is onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derde. Cardec staat door de elektronische verzending van dit bericht niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.


The contents of this message, as well as any enclosures, are addressed personally to, and thus solely intended for the addressee. They may contain information regarding a third party. A recipient who is neither the addressee, nor empowered to receive this message on behalf of the addressee, is kindly requested to immediately inform the sender of receipt.

Any use of the contents of this message and/or of the enclosures by any other person than the addressee is illegal towards the sender and the aforementioned third party. In view of the electronic nature of this message, Cardec is neither liable for the proper and complete transmission of the informative contained therein nor for  any delay in its receipt.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over onze disclaimers, neem dan contact met ons.

Neem contact op